Studenci na rynku pracy

SWPS podjęło się realizacji kompleksowego programu dotyczącego lepszego przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy, którego celem jest rozwój ich umiejętności praktycznych przydatnych w przyszłej pracy zawodowej i oczekiwanych przez pracodawców. Program jest wdrażany we wszystkich filiach SWPS przez cały okres realizacji projektu. Skierowany jest do wszystkich studentów prócz pierwszego roku. W ramach programu przewidzianych jest wiele działań:

Akademia Młodego Menedżera

SWPS podjęło się realizacji kompleksowego programu dotyczącego lepszego przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy, którego celem jest rozwój ich umiejętności praktycznych przydatnych w przyszłej pracy zawodowej i oczekiwanych przez pracodawców. Program jest wdrażany we wszystkich filiach SWPS przez cały okres realizacji projektu. Skierowany jest do studentów poza I rokiem studiów (niezależnie od stopnia) oraz absolwentów (do 6 miesięcy od dty obrony pracy dyplomowej). W ramach programu przewidzianych jest wiele działań. Celem zajęć jest kształtowanie postawy przedsiębiorczej wśród studentów oraz wyposażenie ich w interdyscyplinarną wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do samodzielnego, efektywnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Obejmuje szkolenia z zakresu przedsiębiorczości: tworzenie biznes planów, zakładanie działalności gospodarczej i pozyskiwanie na nią funduszy. Szkolenia prowadzone będą przez zewnętrznych specjalistów.

32-godzinne szkolenia odbywać się będą w około 16-osobowych grupach. Łącznie odbędzie się 38 szkoleń w których weźmie udział 608 osób.  Szkolenia obejmować będą m.in. następujące zagadnienia

 • Jak założyć własną działalność gospodarczą
 • Przedsiębiorczość akademicka
 • Warsztaty tworzenia biznesplanu własnej działalności gospodarczej

Pliki do pobrania:

W każdym roku akademickim zostanie zorganizowany konkurs na najlepszy pomysł na własną firmę spin-off/spin-out lub inną, którego nagrodą jest laptop oraz pozycja książkowa.

Szkolenia specjalizacyjne

Szkolenia nakierowane są na nabywanie kompetencji merytorycznie związanych z kierunkami studiów, ale nie nabywanych w toku nauki, a pożądanych w dziedzinach związanych z kierunkami:

 • Socjologia - Planowanie rozwoju osobistego w nowoczesnej korporacji
 • Psychologia - Konflikty i mobbing w biznesie; Psychologia kliniczna; Rozwój umiejętności trenerskich; Zaburzenia seksualne dzieci i młodzieży; Neurokognitywistyka; Psychologia przedsiębiorstw i zarządzania; Praktyczne aspekty pracy z pacjentem; Seksualność dzieci i młodzieży
 • Prawo - Alternatywne formy rozwiązywania sporów
 • Kulturoznawstwo - Funkcjonowanie NGO’s zajmujących się kulturą po 89r;
 • Dziennikarstwo - Komunikacja multimedialna
 • Stosunki międzynarodowe - Organizacja i funkcjonowanie biur współpracy międzynarodowej

 W trakcie całego okresu trwania projektu zostaną zorganizowane 64 szkolenia dla 1024 osób przeprowadzonych przez doświadczonych Trenerów. Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały szkoleniowe opracowane przez trenerów i pomoce dydaktyczne w postaci teczki, długopisu i notesu.

Pliki do pobrania:

Mentoring Kół Naukowych

Wsparcie Kół Naukowych w celu rozwoju umiejętności pracy zespołowej, projektowej, kreatywności w zakresie inwencji w łączeniu nauki i biznesu. Wsparcie polega na mentoringu eksperta biznesowego z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w danej dziedzinie i dotyczy praktycznych zastosowań nauki w biznesie. Celem mentoringu jest przekazanie wiedzy praktycznej z danego zakresu, wsparcie kół naukowych w ramach nowych przedsięwzięć, wskazanie możliwości rozwoju.
Wsparcie obejmuje 30h doradztwa w roku akademickim. Efektem będą opracowane przez Koła projekty/koncepty.

Pliki do pobrania:

Forum Transferu Wiedzy

To 30 spotkań trwających 1,5h organizowane dla 20 studentów (poza I rokiem studiów, niezależnie od stopnia) i absolwentów (do 6 miesięcy od daty obrony pracy dyplomowej) z praktykami biznesu z dziedzin adekwatnych do wszystkich kierunków studiów. Podczas spotkań omówione zostanie zastosowanie nauki w gospodarce, zaprezentowane zostaną studentom zawody, profesje, rodzaje działalności i możliwe drogi realizacji karier zawodowych zbieżnych z kierunkami ich studiów.
Celem Forum Transferu Wiedzy jest networking, nawiązywanie współpracy, propagowanie dorobku naukowego SWPS w środowisku biznesowym i ich możliwości wykorzystania w praktyce, a także umożliwienie młodym przedsiębiorcom czerpania z doświadczeń innych.

Pliki do pobrania:

Staże

Program płatnych staży dla studentów i absolwentów wszystkich kierunków studiów. Staże będą organizowane w grupach projektowych (3-5 osób), które podczas stażu opracują pod okiem opiekuna realny projekt wpisujący się w działalność firmy.

Kto może wziąć udział w stażach?

O udział w  stażach mogą starać się studenci II-V roku studiów I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz absolwenci do 6 miesięcy od obrony.

Informacje o stażach

 • Przez cały okres trwania projektu (2011 - 2015) odbędzie się 400 staży w firmach we wszystkich oddziałach SWPS, tj. Warszawa, Sopot, Wrocław, Poznań i Katowice.
 • Jeden staż ma wymiar 160 godzin zegarowych i jest realizowany w grupie projektowej od 3 do 5 osób.
 • Stażyści otrzymują wynagrodzenie  2 400 zł brutto w przypadku studentów do 26 roku życia. w pozostałych przypadkach będzie to kwota pomniejszona o składkę pracodawcy.
 • Grupa projektowa jest merytorycznie koordynowana przez wyznaczonego Opiekuna stażu, pracownika firmy, który również otrzymuje wynagrodzenie.
 • Podczas stażu grupa projektowa uczestniczy w realnych projektach realizowanych na rzecz Klientów firmy.
 • Wynikiem stażu ma być wypracowanie przez grupę projektową konkretnego projektu i przygotowanie prezentacji Power Point na temat przebiegu i efektów stażu.
 • Studenci mogą ubiegać się o staż w firmie znajdującej się w innym mieście (w innym oddziale SWPS niż jego macierzysty). Uwaga! W takim wypadku stażysta musi samodzielnie zapewnić sobie zakwaterowanie na terenie innego miasta oraz pokryć koszty swojego utrzymania podczas odbywania stażu.
 • Określone przez pracodawców kierunki studiów, którym są dedykowane oferty stażu, mają charakter preferowanych (nie wymaganych).
 • Staż nie zalicza obowiązkowych praktyk studenckich w SWPS.
 • Stażysta podczas realizowania stażu ma obowiązek dostosować się do kultury organizacyjnej firmy i zasad w niej panujących, a także przestrzegać procedur obowiązujących w ramach projektu unijnego 4.1.1. POKL. W szczególności, dbania o zachowanie wysokich standardów wykonywania powierzonych mu przez Opiekuna stażu obowiązków oraz godne reprezentowanie studentów i absolwentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w kontakcie z pracodawcami.

Pliki do pobrania:

Prosimy o składanie dokumentów bez uzupełnionych dat.

Oferty firm realizujących staże dostępne są w zakładce aktualności: http://www.rozwojowy.sof.edu.pl/

Doradztwo Zawodowe

Program doradztwa zawodowego dla studentów i absolwentów powstał w celu określenia i poznania ich potencjału zawodowego oraz predyspozycji. Doradztwo udzielane przez zewnętrznych specjalistów obejcie w sumie 480 osób. Program dodatkowo zakłada przeprowadzenie 200 Wielowymiarowych Kwestionariuszy Preferencji Zawodowych rocznie.

Pliki do pobrania:

Szkolenia

Program podnoszenia kompetencji pracowników Biur Karier obejmujący Biura Karier we wszystkich filiach SWPS (Warszawa, Sopot, Poznań, Wrocław, Katowice). Szkolenia mają na celu poprawę jakości świadczonej usługi studentów i absolwentów w zakresie obszarów:

 • doradztwo zawodowe i personalne
 • psychologia rozwoju i jakości pracy
 • przedsiębiorczość
 • nowoczesne techniki rekrutacji i selekcji personelu oraz diagnozy kompetencji
 • programy licencjonowane z zakresu umiejętności trenerskich i prowadzenia doradztwa grupowego i indywidualnego w celu aktywizacji zawodowej
 • rozwój umiejętności zawodowych Koordynatora ABK
 

 Warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji i umiejętności specjalistycznych 
 


 
Warsztaty z zakresu kompetencji "twardych" mają na celu uzyskanie, uzupełnienie lud doskonalenie poprzez studentów umiejętności potrzebnych do poszukiwania zatrudnienia i pracy w konkretnym dziale/ na konkretnym stanowisku. Przykładowa/proponowana tematyka warsztatów z zakresu kompetencji "twardych": warsztaty z obsługi komputera na poziomie dostosowanym do potrzeb odbiorców wsparcia.

 

Warsztaty z przygotowania do procesu rekrutacji i selekcji

Warsztaty z przygotowania do procesu rekrutacji i selekcji mają na celu:

 • przedstawienie studentom i absolwentom procesu rekrutacji i selekcji kandydatów z perspektywy rekrutera;
 • zapoznanie uczestników warsztatów z najczęściej stosowanymi w procesie naboru pracowników narzędziami oraz procedurami rekrutacji i selekcji w praktyce.

W trakcie  trwania projektu zostanie zorganizowanych łacznie 12 warsztatów (czas trwania jednego warsztatu wynosi 8 godzin zegarowych). Miejscem realizacji jest główna siedziba Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Wydziały Zamiejscowe w Katowicach, Poznaniu, Sopocie oraz we Wrocławiu.

Pliki do pobrania:

Warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji osobistych/podstawowych oraz menadżerskich

Warsztaty z zakresu rozqoju kompetencji osobistych/podstawowych oraz menadżerskich mają na celu:

 • poprawę konkurencyności studentów i absolwentów SWPS na rynku pracy poprzez rozwijanie u nich kompetencji podstawowych (związanych z efektywnością osobistą), których najbardziej oczekują pracodawcy;
 • poprawę konkurencyjności studentów i absolwentów SWPS na rynku pracy poprzez rozwijanie u nich kompetencji menadżerskich.

W trakcie  trwania projektu zostanie zorganizowanych łacznie 12 warsztatów (czas trwania jednego warsztatu wynosi 8 godzin zegarowych). Miejscem realizacji jest główna siedziba Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Wydziały Zamiejscowe w Katowicach, Poznaniu, Sopocie oraz we Wrocławiu.

Pliki do pobrania:

logotypy ue-NOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl

 

 

Biuro Projektu


ul. Gen. T. Kutrzeby 10
61-719 Poznań
tel. 61 66 05 217

Aktualności

 • O projekcie

  „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do

  Czytaj więcej...

 • Lider projektu

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interd…

  Czytaj więcej...

swps logotyp-nowy
© Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, tel. 22 517 96 00