Wyniki zapytania ofertowego na przeprowadzenie mentoringu kół naukowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (4)

Szanowni Państwo,

zgodnie z zastosowaniem Zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją projektu ,,Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01) dnia 28.04.2015 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na przeprowadzenie mentoringu kół naukowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Dnia 26.05.2015 r. dokonany został wybór najkorzystniejszych ofert.

Wyniki dostępne są poniżej:

Wyniki do zapytania ofertowego na prowadzenie zajęć w języku angielskim dla studentów psychologii wczesnoszkolenj - rozwiązywanie problemów z zaburzeniami lękowymi

Szanowni Państwo,

zgodnie z zastosowaniem Zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w związku z realizacja projektu "Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej  do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  (nr UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01) dnia 07.05.2015 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć w języku angielskim dla studentów psychologii wczesnoszkolnej - rozwiązywanie problemów z zaburzeniami lękowymi w Szkole wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Do dnia 22.05.2015 r. nie wpłynęła żadna oferta.

Poniżej przedstawiamy wyniki.

Zapytanie ofertowe na zakup komputera przenośnego (3)

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01) składamy zapytanie ofertowe  na zakup komputera przenośnego.

Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od godziny 08.00 do godziny 16.00:

od dnia 14.05.2015 r. do 29.05.2015 r.

Oferty należy składać na wzorach formularzy stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego na adres Zamawiającego: Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, pokój 138.
Dokumenty dostępne są do pobrania poniżej:

Osoba wykonująca czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy – Małgorzata Grześkowiak-Łojewska, Kierownik Projektu; Marta Kowalska, Asystent Projektu
Osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego - Małgorzata Wróblewska, Dyrektor Generalny; prof. dr hab. Andrzej Eliasz, Rektor SWPS.

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Biur Karier Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (2)

Szanowni Państwo,

w związku z otrzymaniem wniosku o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Biur Karier Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w ramach projektu „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”, poniżej udzielamy odpowiedzi na otrzymane pytania.

Pytanie 1: Jak ma wyglądać formuła zajęć? Czy Zamawiający wymaga by szkolenia miały formułę wykładów, ćwiczeń?
Odpowiedź: Formuła prowadzenia zajęć w ramach mentoringu pozostaje do decyzji Wykonawcy, w zależności od obszaru tematycznego mentoringu. Podczas zajęć uczestnicy wraz z mentorem muszą wypracować zaplanowany do realizacji projekt.

Pytanie 2: Jaka ilość godzin dziennie planowana jest na zajęcia? Ile dni jest przewidzianych na poszczególne szkolenia? Kiedy zaczynają się zajęcia, czy macie Państwo wstępny harmonogram (czy to zajęcia w tygodniu, czy w weekendy?), po ile godzin przewidziano na jedno spotkanie?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego „Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem ustalanym na bieżąco z Zamawiającym.”

Pytanie 3: Czy szkolenie w danej części będzie realizowane w dni następujące obok siebie, np. poniedziałek, wtorek, środa czy może z odstępami? kiedy planowane jest podpisanie umowy i jaka jest planowana data szkolenia (orientacyjnie?) o jakiej porze dnia będą prowadzone zajęcia - czy od rana czy w godzinach południowych?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego „Zamówienie będzie realizowane do 31.08.2015 r., tj. od dnia podpisania umowy z Wykonawcą, zgodnie z harmonogramem ustalanym na bieżąco z Zamawiającym.”

Pytanie 4: Czy można składać oferty na kilka modułów, nie wszystkie?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego „Każdy z Wykonawców może złożyć  jedną ofertę na dowolną liczbę części.”

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na przeprowadzenie mentoringu kół naukowych SWPS

Szanowni Państwo,

w związku z otrzymaniem wniosku o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na przeprowadzenie mentoringu kół naukowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w ramach projektu „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”, poniżej udzielamy odpowiedzi na otrzymane pytania.

Pytanie 1: Czy zapytanie ofertowe z mentoringu dla kół naukowych dotyczy oferentów będących osobami fizycznymi, czy składać mogą oferty także przedsiębiorcy prowadzący instytucje szkoleniowe?

Odpowiedź: Oferty na zapytanie ofertowe na przeprowadzenie mentoringu kół naukowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej mogą składać zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, ze wskazaniem trenera dedykowanego danemu mentoringowi w życiorysie zawodowym, tj. zał. Nr 2 do oferty spełniającego warunki udziału w postępowaniu.

Pytanie 2: Na ile dni będzie podzielone te 30 godzin dla każdego z tematów? Czy można zbić te godziny razem, np. 3 dni po 10 godzin?

Odpowiedź: Harmonogram spotkań w ramach mentoringu kół naukowych będzie ustalany na bieżąco pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą po podpisaniu umowy.

Pytanie 3: Ilu studentów będzie brało udział w mentoringu w temacie nr 11?

Odpowiedź: Zajęcia w ramach mentoringu kół naukowych odbywają się w grupach ok. 10 – osobowych.

Pytanie 4: W jakim miesiącu lub jakim konkretnie terminie odbędzie się mentoring dla tematu nr 11?

Odpowiedź: Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do dnia 31.08.2015 r. zgodnie z harmonogramem ustalanym na bieżąco z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji mentoringu, w sytuacji gdy jego realizacja nie będzie możliwa z powodu zbyt małej liczby osób chętnych lub  niedogodnego terminu.

logotypy ue-NOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl

 

 

Biuro Projektu


ul. Gen. T. Kutrzeby 10
61-719 Poznań
tel. 61 66 05 217

Aktualności

  • O projekcie

    „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do

    Czytaj więcej...

  • Lider projektu

    Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interd…

    Czytaj więcej...

swps logotyp-nowy
© Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, tel. 22 517 96 00