Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na szkoleń dla pracowników Biur Karier Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej

Szanowni Państwo,

w związku z otrzymaniem wniosku o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Biur Karier Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w ramach projektu „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy  i gospodarki opartej na wiedzy”, poniżej udzielamy odpowiedzi na otrzymane pytania.

Pytanie 1: Czy w ramach realizacji szkolenia Wykonawca ma zapewnić akredytowane podręczniki „Skuteczne zarządzanie projektami wg PRINCE2” na obydwu poziomach dla każdego uczestnika?

Odpowiedź: Akredytowane podręczniki „Skuteczne zarządzanie projektami wg PRINCE2” niezbędne do realizacji szkolenia Wykonawca ma zapewnić tylko w ramach szkolenia Prince2 Foundation, uczestnicy zgłoszeni na Prince2 Practitioner posiadają już własne podręczniki.

Pytanie 2: Czy wszystkie 4 osoby Zamawiający planuje zgłosić na jeden termin szkolenia?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający planuje skierować 4 osoby na jeden termin szkolenia. Harmonogram szkoleń będzie na bieżąco ustalany z Zamawiającym.

Pytanie 3: Czy ofertę należy sporządzić jedynie na wzorach formularzy zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym? Czy dołączyć również przygotowaną na własnych materiałach?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego, Wykonawca składa jedną ofertę wg wzorów stanowiących załączniki do zapytania ofertowego.

Pytanie 4: Czy uczestnicy biorący udział w szkoleniu Metodyka zarządzania projektami PRINCE2® Practitioner (+ egzamin) posiadają Certyfikat  APM Group™ „PRINCE2® Foundation”?
Odpowiedź: Wszystkie osoby zgłoszone na szkolenie Prince2 Practitioner ukończyły wcześniej szkolenie Prince2 Foundation i posiadają Certyfikat APM Group™.

Pytanie 5: Ile godzin ma zostać poświęcone na realizację poszczególnych szkoleń?
Odpowiedź: W związku z tym, że są to szkolenia certyfikowane czas ich trwania musi być zgodny z zaplanowanymi/przyjętymi w tym zakresie standardami.

Pytanie 6: Czy szkolenie może być realizowane przy zachowaniu ośmiogodzinnego dnia szkoleniowego, czy Zamawiający ogranicza liczbę godzin, którą można zrealizować podczas jednego dnia szkolenia?
Odpowiedź: Zamawiający nie ogranicza liczby godzin do dziennej realizacji, może to być tryb ośmiu godzin.

Pytanie 7: Czy Zamawiający zapewnia wyposażoną salę szkoleniową?
Odpowiedź: Zamawiający zapewnia wyposażoną salę szkoleniową.

Wyniki zapytania ofertowego na przeprowadzenie mentoringu kół naukowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (3)

Szanowni Państwo,

zgodnie z zastosowaniem Zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją projektu ,,Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01) dnia 27.01.2015 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na przeprowadzenie mentoringu kół naukowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Dnia 24.02.2015 r. dokonany został wybór najkorzystniejszych ofert.

Wyniki dostępne są poniżej:

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Biur Karier Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej - unieważnienie

Szanowni Państwo,

zgodnie z zastosowaniem zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dnia 18.02.2015 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Biur Karier Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w ramach projektu pt. „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”.

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie, działając zgodnie z zapisem zawartym w pkt. 17.4 zapytania ofertowego: "Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn lub do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty".

 

Wyniki zapytania ofertowego na prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach kierunku Wzornictwo (School of Form) na Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu (3)

Szanowni Państwo,

zgodnie z zastosowaniem Zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją projektu ,,Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01) dnia 05.02.2015 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach kierunku Wzornictwo (School of Form) na Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu.

Dnia 24.02.2015 r. dokonany został wybór najkorzystniejszych ofert.

Wyniki dostępne są poniżej:

Zapytanie ofertowe na prowadzenie szkoleń dla pracowników Biur Karier Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (2)

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01) składamy zapytanie ofertowe na prowadzenie szkoleń dla pracowników Biur Karier Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od godziny 8.00 do godziny 16.00:

od dnia 18.02.2015 r. do 05.03.2015 r.

Oferty należy składać na wzorach formularzy stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego na adres Zamawiającego: Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, pokój 138.

Dokumenty dostępne są do pobrania poniżej:

Osoba wykonująca czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy – Małgorzata Grześkowiak-Łojewska, Kierownik Projektu; Marta Kowalska – Asystent Projektu. Osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego - Małgorzata Wróblewska, Dyrektor Generalny; prof. dr hab. Andrzej Eliasz, Rektor SWPS.

logotypy ue-NOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl

 

 

Biuro Projektu


ul. Gen. T. Kutrzeby 10
61-719 Poznań
tel. 61 66 05 217

Aktualności

  • O projekcie

    „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do

    Czytaj więcej...

  • Lider projektu

    Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interd…

    Czytaj więcej...

swps logotyp-nowy
© Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, tel. 22 517 96 00