Unieważnienie zapytania ofertowego na zakup komputera przenośnego

Szanowni Państwo,

zgodnie z zastosowaniem Zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją projektu Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01) DNIA 04.06.2014 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na zakup komputera przenośnego.

Dnia 09.07.2014 r. dokonany został wybór najkorzystniejszych ofert.

Zamawiający zgodnie z zapisami punktu 17.4 Zapytania ofertowego dokonuje unieważnienia zapytania z uwagi na powstały błąd w ocenie ofert. Jednocześnie informujemy, iż w najbliższym czasie ponownie ogłosimy zapytanie ofertowe na zakup przedmiotowego komputera.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla studentów oraz absolwentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01) składamy zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla studentów oraz absolwentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od godziny 8.00 do godziny 16.00:

od dnia 18.07.2014 r. do 04.08.2014 r.

Oferty należy składać na wzorach formularzy stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego na adres Zamawiającego: Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, pokój 138.

Dokumenty dostępne są do pobrania poniżej:

Osoba wykonująca czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy - Aleksandra Sikorska, Kierownik Projektu
Osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego - Małgorzata Wróblewska, Dyrektor Generalny; prof. dr hab. Andrzej Eliasz, Rektor SWPS

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na przeprowadzenie mentoringu kół naukowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej

Szanowni Państwo,

w związku z otrzymaniem wniosku o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na przeprowadzenie mentoringu kół naukowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w ramach projektu Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanei oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy poniżej dokonujemy odpowiedzi na pytanie. 

Pytanie: Chciałabym złożyć ofertę dot. otrzymanego zapytania. Bardzo proszę o informację jakie są przedziały widełkowe jeśli chodzi o stawki dot. przeprowadzenia mentoringu kół naukowych SWPS uznawana przez Państwa instytucje?

Odpowiedź: Zgodnie z założeniami budżetu zawartym we wniosku o dofinansowanie projektu maksymalna kwota przeznaczona na realizację jednej godziny mentoringu wynosi 180,00 zł brutto.

Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01) składamy zapytanie ofertowe na przeprowadzenie doradztwa zawodowego dla studentów oraz absolwentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.
Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godziny 8.00 do godziny 16.00:
od 03.07.2014 r. dnia do 21.07.2014 r.
Oferty należy składać na wzorach formularzy stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego na adres Zamawiającego: Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, pokój 138.
Dokumenty dostępne są do pobrania poniżej:

pdfZapytanie_ofertowe_doradztwo_zawodowe_2013_2014.pdf

docZalacznik_1_Formularz_ofertowy_Doradztwo_zawodowe_2013_2014.doc

docZalacznik_2_zyciorys_zawodowy_Doradztwo_zawodowe_2013_2014.doc

Osoba wykonująca czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy - Aleksandra Sikorska, Kierownik Projektu, Marta Kowalska, Asystent Projektu
Osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiajacego - Małgorzata Wróblewska, Dyrektor Generalny; prof. dr hab. Andrzej Eliasz, Rektor SWPS

Wyniki zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla studentów oraz absolwentów WZ SWPS we Wrocławiu.

Szanowni Państwo,

informujemy, że dokonaliśmy rozstrzygnięcia postępowania dotyczącego przeprowadzenia szkoleń specjalizacyjnych dla studentów oraz absolwentów Wydziału Zamiejscowego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu realizowanych w ramacg projektu Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach prowadzonej procedury wpłynęło łącznie 8 ofert spośród, których wyłoniliśmy 1 ofertę na realizację dwóch części przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca uzyskał najwięcej punktów w procedurze oceny oferty oraz spełnił wszystkie wymogi formalne oraz merytoryczne.

Szczegóły dostępne są poniżej:


 

logotypy ue-NOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl

 

 

Biuro Projektu


ul. Gen. T. Kutrzeby 10
61-719 Poznań
tel. 61 66 05 217

Aktualności

  • O projekcie

    „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do

    Czytaj więcej...

  • Lider projektu

    Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interd…

    Czytaj więcej...

swps logotyp-nowy
© Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, tel. 22 517 96 00